Skip to Content

Category Archives: Alta nieuws

FRESH START voor kalf & koe bij melkveebedrijf Abma

“Alle kalveren die hier geboren worden moeten kunnen uitgroeien tot gezonde hoogproductieve vaarzen op 23 maand afkalfleeftijd. Als dat niet lukt mag ik me afvragen waar ik iets heb laten liggen” zegt Bouwe Abma uit Winsum (FR). 

Samen met zijn medewerkers Wieger en Teade staat er een hardwerkend hecht team, dat op elkaar is ingespeeld en de taken heeft verdeeld. Bouwe is een vakman, met visie en ondernemingsgeest. Hij heeft een uitgesproken mening over de huidige omstandigheden van de agrarische sector, maar staat niet vooraan in de rij om dit in publiek te uiten. Kom dan maar eens een bak koffie drinken. Het melkveebedrijf in de Waadhoeke telt 320 melkkoeien met een gemiddelde productie van 9200 KgM met goede gehalten. De plannen voor de aanschaf van 5 melkrobots liggen klaar. De kalveropfok vindt plaats in Winsum. Op zes maand leeftijd gaat het jongvee naar externe opfok. Op 22 maand komen de vaarzen terug naar het bedrijf en kalven na 4 week af. Het bedrijf heeft nog een wisselend afkalfpatroon, waardoor er in arbeid en huisvesting een piekbelasting ontstaat. Alle focus ligt op diergezondheid, koecomfort en reproductie!

 

Inzet Calf’s Choice Total 100 (CCT) ®

BOUWE DOET DE KALVEREN

Elk kalf krijgt een eerste voeding biest, van eigen moeder, binnen 2 uur. Een tweede voeding volgt binnen twaalf uur na afkalven. De brixwaarde wordt gemeten en waar nodig wordt de biest verrijkt met gedroogde biest CCT.

1 schepje = 1% brix /ltr.
Vanaf dag twee wordt, in de eerste week, aan elke voeding 2 schepjes CCT toegevoegd (50 gram per voeding). Het resultaat is zichtbaar in gezondheid en groei. Een belofte voor de toekomst. Bouwe: “ Ik durf het aan om te zeggen dat wij melkveehouders nog veel kunnen verbeteren in de opstart van de kalveren”. Een excellente opfok betaalt zich nu en over 23 maand dubbel uit!

Inzet RumiLife ® CAL24 TM

WIEGER EN TEADE DOEN DE KOEIEN

Een koe die vreet blijft gezond en klimt vlot in haar melkgift.
Vanaf lactatie 2 wordt bij de melkkoeien na afkalven CAL24 ingebracht. De behandeling met 2 bolussen bevat snelwerkend en langdurig vrijkomend calcium in hoge concentratie. Door aanwezigheid van Mg en Vit D is de koe snel in staat om zelf weer in haar calciumbehoefte te voorzien. Het effect is goed waar te nemen volgens Wieger: “De behandelde dieren pakken vlot aan. RumiLife CAL24 geeft voor ons ook een toegevoegde waarde op de vruchtbaarheid”
Met CAL24 is er zichtbaar en meetbaar meer vreettijd in de eerste week, koeien ogen meer alert met een snelle toename in melkgift. De CAL24 bolussen verdienen zichzelf snel weer terug: door de extra melkgift zijn na ongeveer 40 dagen de kosten betaald, de meeropbrengst gedurende de verdere lactatie is winst voor ons, aldus Wieger.

0 Continue Reading →

Kiest u voor betere benen of hogere levensduur?

Hoezo of, zie ik u denken. Als we fokken op betere benen dan krijgen we toch meer levensduur in de koeien? Dat was in het verleden inderdaad dé manier om op levensduur te fokken. Sinds 25 jaar hebben we echter ook een fokwaarde voor levensduur, die de lengte van het productieve levenvan koeien weergeeft. Goed om deze beide fokwaarden eens tegen het licht te houden en het verband tussen beide te laten zien.

Alta heeft veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Deze extreme focus op kwaliteit van het sperma heeft ertoe geleid dat Alta met CONCEPT PLUS binnen de sector een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen.

Hoe worden de fokwaarden berekend?

De fokwaarde voor de totaal score benen wordt in Nederland berekend door 15% Achteraanzicht, 25% Zijaanzicht, 10% Klauwhoek en 50% Beengebruik, waarbij zijaanzicht een optimum kenmerk is. Benen score is een subjectief kenmerk en daardoor lastiger te beoordelen door inspecteurs. Overige  onderdelen, zoals kruisligging, plaats van de draaier, hoogtemaat en overig exterieur werken bij de beoordeling van de benen vaak verstorend voor objectieve beoordeling. Het berekenen van de werkelijke Levensduur index van een stier is pas te berekenen als alle dochters van die stier ook daadwerkelijk aan het  einde van hun productieve leven zijn gekomen. Daar zouden we dus heel lang op moeten wachten. Daarom gebruiken we naast informatie van de afstamming en DNA (genomics), ook informatie van belangrijkste gerelateerde kenmerken. Bij een dochtergeteste stier wordt deze laatste informatie steeds minder van belang en vervangen door werkelijke afvoer informatie van de dochters.

Is er een correlatie tussen levensduur en benen?

De veronderstelling dat levensduur en benen aan elkaar gekoppeld is zijn niet af te lezen aan de correlatie tussen beide kenmerken. In de VS is de correlatie bijna 0 (0,8%), terwijl de genetische correlatie in Nederland voornamelijk gebaseerd is op de gerelateerde kenmerken. Dat betekent dat selectie op benen geen verbetering in de levensduur brengt en omgekeerd. Als we in Nederland dochtergeteste stieren (Publicatie CRV dec. 2021) vergelijken dan valt het volgende op. De gemiddelde levensduur van de Top-12 stieren (>109 voor benen) is lager dan de gemiddelde levensduur van de laagste 12 stieren (< 91 voor benen). Deze levensduur is 341 tegenover 376. Hogere benen scores geven dus GEEN hogere levensduur. Je kunt je afvragen wat voor zin het heeft om betere benen te fokken als dit niet leidt tot een betere levensduur.

Economische waarde

De economische waarde voor het kenmerk levensduur in de formule voor NM-$ (Net Merit) in de Verenigde Staten is $34 per maand (PL) terwijl een waarde voor benen (FLC) van $3 per punt wordt meegenomen. 
Economisch gezien geeft verbetering van de PL dus een veel hogere economische waarde dan het verbeteren van FLC. In de Nederlandse NVI berekening is dit verschil nog groter. 
Hier wordt €46,00 per koe gerekend voor levensduur voor iedere 100 punten NVI, tegenover €0,00 voor benen. 
Best wel logisch als je weet dat elk punt in de benen index van de stier in werkelijkheid maar 0,1 punt extra geeft bij het inschrijven van de dochters. 

Wat is het effect van fokken op levensduur?

Als we fokken op levensduur (PL) dan nemen we in de slipstream van dit kenmerk een groot aantal andere gezondheidskenmerken mee welke worden verbeterd. Koeien met een hogere fokwaarde voor levensduur gaan gemiddeld beter door de transitie,
 hebben minder vaak uierontsteking, worden sneller drachtig, hebben gezondere klauwen en hebben minder kans om dood te gaan. Dat zien we terug in de tabel met genetische correlaties van PL met een aantal overige kenmerken. 
Bij het aanpakken van specifieke problemen in uw veestapel is de eerste vraag wat er in het koecomfort en het management verbeterd kan worden. Met andere woorden, heeft een genetische aanpassing straks wel effect? 
Middels uw eigen Genetisch Plan, met weging op de kenmerken die werkelijk (economisch) van belang zijn, helpen wij u graag uw veestapel te verbeteren. 
0 Continue Reading →

Alta CONCEPT PLUS. Voor meer succes bij insemineren


Alta CONCEPT PLUS stieren verhogen het percentage conceptie na insemineren met gemiddeld 3%. Hiermee realiseert u dat koeien op tijd af kalven, gemiddeld meer melk geven met een hogere voerefficientie en langer mee gaan.Een goede vruchtbaarheid is één van de belangrijkste aanjagers van een hoge winstgevendheid en daarom is het belangrijk dit ook mee te nemen in het kiezen van de stieren.

Te vaak worden stieren alleen gekozen op grond van hun genetische waarde. Deze komt pas tot uiting als de beoogde vaars over 3 jaar aan de melk komt en daarna gemiddeld 3,5 lactaties maakt. Deze waarde is er niet zolang het sperma niet eerst zorgt voor een dracht (40%), vervolgens drachtig blijft (95%), niet als dracht wordt afgevoerd (95%), een vaarskalf is (48%), levend geboren wordt (96%), zonder problemen is opgefokt (92%), op tijd drachtig geworden (95%) en goed afkalft en opstart (98%).
Alle genoemde risico’s onderweg zorgen ervoor dat gemiddeld gezien 1/(0,40×0,95×0,95×0,48×0,95×0,92×0,95×0,98) = 7 rietjes nodig zijn voor één goed opgestarte vaars (vul uw bedrijfspercentages in voor een correcte berekening in uw situatie). Dit betekent dat we het effect van +3% conceptie per rietje dus 7 keer moeten waarderen en vervolgens vergelijken met de extra genetische waarde van de beoogde vaars. Bij 60% tochtwaarneming en 40% conceptie, betekent 3% extra conceptie een verschil van -6 open dagen. Bij een waardering van €3 per open dag betekent dit een waardeverschil van €18,- per rietje. Bij 7 rietjes is dit in totaal €126,- ten opzichte van de extra genetische waarde van de vaars.
Zijn de vruchtbaarheidscijfers lager, bijvoorbeeld in een warme periode, of omdat het oudere dieren zijn welke we drachtig proberen te maken, dan weten we dat het aantal rietjes wat we nodig hebben verder oploopt.
Daarnaast zal dan het effect van 3% extra conceptie op het aantal open dagen in die situaties groter zijn en neemt de waarde van beter bevruchtende stieren zodoende sterk toe. 


Selecteer dus niet alleen op de genetische waarde! Een CONCEPT PLUS stier kan in veel situaties van veel meer waarde zijn!


Alta’s unieke bevruchtingscijfers zijn op basis van drachtcontrole gegevens van grote bedrijven. Hiermee worden de meest betrouwbare bevruchtingscijfers berekend voor gebruik van conventioneel sperma op koeien of op pinken en daarnaast is er ook een aparte berekening voor
gesekst sperma.


De Alta CONCEPT PLUS stieren laten op de grote bedrijven de volgende verschillen zien:

CONCEPT PLUS BIJ                                GEMIDDELD EFFECT       SPREIDING

Conventioneel sperma op koeien          +3%                                      2%-4%

Conventioneel sperma op pinken          +3%                                      2%-5%

Gesekst op pinken                                    +5%                                      3%-7%

 

U KUNT VERTROUWEN OP CONCEPT PLUS

90 Continue Reading →

Vergroot de kans op een dracht!

Nu de zomers warmer zijn dan we voorheen gewend waren, is het belangrijk om, naast het voorkomen van hittestress, een extra focus op vruchtbaarheid te hebben. Onze CONCEPT-PLUS stieren geven méér kans op een dracht, zowel met conventioneel als met gesekst sperma.

Als het om de marges in uw melkveestapel gaat, is een drachtige koe essentieel. Koeien waarbij de eerste inseminatie niet houdt vertalen zich vaak in gederfde winst voor u. Als vruchtbaarheidsselectie deel uitmaakt van uw genetisch plan, heeft u de meest nauwkeurige en actuele gegevens nodig om uw beslissingen te nemen.

Alta 4-EVENT COW logo featuring the events Bred and Preg

Alta heeft veel geïnvesteerd en onderzoek gedaan om het bevruchtend vermogen van haar stieren te maximaliseren. Deze extreme focus op kwaliteit van het sperma heeft ertoe geleid dat Alta met CONCEPT PLUS binnen de sector een leidende positie inneemt op het gebied van bevruchtend vermogen.

U KUNT VERTROUWEN OP CONCEPT-PLUS

Van alle vruchtbaarheidsevaluaties wereldwijd is CONCEPT PLUS is het meest betrouwbaar. Het houdt rekening met alle factoren die de vruchtbaarheid beïnvloeden en is gebaseerd op gegevens die zich continu ontwikkelen op basis van resultaten van daadwerkelijke drachtcontroles van veestapels in heel Noord-Amerika. De gegevens voor deze evaluatie worden alleen verzameld uit managementprogramma’s zoals o.a. Dairycomp bij vooruitstrevende melkveebedrijven met grote aantallen koeien en progressieve vruchtbaarheidsprogramma’s.

Zes keer per jaar wordt van elke stier de volledige CONCEPT PLUS-evaluatie en vruchtbaarheidsbeoordeling bijgewerkt. De gegevens zijn dus niet alleen betrouwbaar, ze zijn daarnaast ook actueel en volledig. En aangezien goede genetica niets oplevert zolang uw koe niet drachtig wordt, worden stieren die slecht vruchtbaar zijn niet op de markt gebracht.

Het CONCEPT PLUS-vruchtbaarheidsbeoordelingssysteem stelt ons in staat om Alta-stieren te rangschikken voor maximale vruchtbaarheidsresultaten. Omdat we weten dat de vruchtbaarheid van de stier varieert per stier – en per spermasoort – zijn er drie CONCEPT PLUS-aanduidingen beschikbaar die passen bij uw genetisch plan.

 
 

Concept Plus DxD CONCEPT PLUS DxD stieren geven 2% – 5% meer kans op een dracht met conventioneel sperma ten op zichte van de gemiddelde stier (Dairy x Dairy staat voor een kruising van melkstier x melkkoe)

 

CONCEPT PLUS 511 stieren geven 4% – 9% meer kans op een dracht met gesekst sperma vergeleken met de gemiddelde gesekste stier.

 

Of u nu op zoek bent naar conventioneel of gesekst sperma van topkwaliteit, het CONCEPT PLUS-vruchtbaarheids- beoordelingssysteem voor stieren biedt u de meest actuele en betrouwbare informatie om u te helpen uw vruchtbaarheidsdoelstellingen voor uw veestapel te behalen!

Benader uw accountmanager voor vragen over CONCEPT PLUS of bel ons op 0594-620940.

4 Continue Reading →

Wegens uitbreiding van ons AltaPREG team zoeken wij een herdmanager m/v

Heb jij passie voor en kijk op koeien? Heb jij ruime ervaring met insemineren? DAN ZOEKEN WIJ JOU! Heb jij kennis van en ervaring met reproductiewerkzaamheden op melkveebedrijven? Heb jij een agrarische opleiding gevolgd, MBO of HBO? Ben je woonachtig in of nabij de provincie Drenthe? Heb jij geen negen tot vijf mentaliteit en ben jij beschikbaar in het weekend? Kom dan bij ons werken!

DOWNLOAD HIER DE VACATURE EN NEEM CONTACT MET ONS OP!

85 Continue Reading →

Uitbreiding team Zuidwest-Nederland

Sinds enkele maanden versterkt Coen van Rosmeulen ons team in regio Zuidwest-Nederland. Na 25 jaar internationale ervaring binnen Koepon en Alta is Coen nu werkzaam in diverse landen binnen Europa, waaronder Nederland. Met een schat aan kennis en een duidelijke visie op het gebied van de hedendaagse fokkerij, vruchtbaarheid en management zal Coen melkveehouders adviseren bij de optimalisatie van hun veestapel en bedrijfsresultaten.

Indien u op korte termijn belangstelling heeft voor een bezoek, neem dan contact op:

06-10934644 of coen.vanrosmeulen@altagenetics.com.

Wij wensen Coen veel succes met zijn werkzaamheden binnen Europa en in ons team!
1 Continue Reading →

Nieuwe fokwaarde Voerefficiëntie in de VS

Voer is de hoogste kostenpost op uw bedrijf en daarom kan fokken op verbetering van de voerefficiëntie interessant zijn. Naast lagere voerkosten is een betere voerefficiëntie  duurzamer. Met minder mestproductie en lagere uitstoot van broeikasgassen heeft het tevens een positief effect op het milieu.

 

 

Het Amerikaanse CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) heeft bij de fokwaardeschatting van december 2020 de nieuwe voerefficiëntiefokwaarde Feed Saved (Bespaard Voer) geïntroduceerd. Dit is een inschatting van de hoeveelheid voer die per lactatie wordt bespaard omdat de koe efficiënter met haar voer omgaat (werkelijke voerefficiëntie) of doordat het dier minder onderhoudsvoer nodig heeft.

Over het algemeen wilt u dat uw koeien een hoge melkgift, lage onderhoudskosten en een hoog energieverbruik per eenheid voer hebben. De introductie van CDCB’s langverwachte Feed Saved (FSAV) fokwaarde is een eerste stap in de richting van  het fokken van die efficiëntere koe. De voerefficiëntiefokwaarde FSAV is gebaseerd op meerdere jaren onderzoek. De index wordt weergegeven in pounds (0,45 kg), waarbij grotere, positieve waarden gunstiger zijn.

 

Hoe moet je de voerefficiëntiefokwaarde aflezen?

Bij dezelfde productie zullen dochters van Stier A 500 ponden minder droge stof per lactatie vreten dan dochters van Stier B. Dus stieren met een negatieve fokwaarde leveren nakomelingen, die minder efficiënt met hun voer omgaan dan stieren met een positieve fokwaarde. Een hogere index SAV gaat vaak gepaard met een vererving van een lager lichaamsgewicht, doordat kleinere dieren minder onderhoudsvoer nodig hebben. De berekening van de werkelijke voerefficiëntie heeft nu nog een relatief lage betrouwbaarheid, maar zal in de komende jaren steeds nauwkeuriger kunnen worden ingeschat.

 

Wat is het bereik en betrouwbaarheid voor FSAV?
Hoe moet ik selecteren op voerefficiëntie?

Vanwege de nog lage betrouwbaarheid is eenzijdige selectie op voerefficiëntie op dit moment nog niet aan te raden. Overleg met uw accountmanager hoe u voerefficiëntie kunt opnemen in uw fokkerijplan. De fokwaarde voor Feed Saved zal in de toekomst worden meegenomen worden in de Amerikaanse Net Merit index, maar dat geldt nog niet voor de komende fokwaardedraai in april. U kunt voor meer informatie ook het informatieblad van CDCB downloaden.

Foto: Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de werkelijke voerefficiëntie van melkkoeien.

1 Continue Reading →

Uitbreiding team Noord-Nederland

Vanaf 1 januari komt Mark Swaving het Alta team in Noord Nederland versterken. Hij zal werken in de regio Groningen / Drenthe.

Mark heeft al enkele jaren als accountmanager voor Alta Denemarken gewerkt en zal ook dit naast zijn werkzaamheden voor Alta Nederland ook deels blijven doen. Met zijn achtergrond en ervaring in de agrarische sector is Mark u graag bereid te adviseren bij uw fokkerijkeuzes en u te ondersteunen bij de optimalisatie van het resultaat van uw veestapel en bedrijf. Indien u op korte termijn belangstelling heeft voor een bezoek neem dan contact op: 06-82966955 of mark.swaving@altagenetics.com.

Wij wensen Mark veel succes!

90 Continue Reading →

Bekijk hier de nieuwe stierenkaart

Hierbij de nieuwe Alta Update met het nieuws over onze stieren. U vindt hierin ons brede assortiment fokstieren en genomic stieren. Natuurlijk ontbreken de Advantage stieren, de hoogste genomic stieren die ingezet worden bij de deelnemende bedrijven aan het Alta Advantage programma, niet. Daarnaast leveren wij ook diverse andere rassen, zoals Jersey, Black Angus en Belgisch Witblauw.


Informatie Amerikaanse fokwaarden
Om de fokwaarde van een stier inzichtelijk te maken, kiest Alta ervoor om met de originele Amerikaanse fokwaarden te werken. Deze fokwaarden bevatten de betrouwbare originele informatie van een stier waardoor de betrouwbaarheid hoger is. Omdat deze fokwaarden niet voor elke Nederlandse veehouder vanzelfsprekend zijn, vindt u HIER een beknopte uitleg.
Uw fokdoelen
Werkt u al met een genetisch plan passend bij uw bedrijf? Uw Alta adviseur helpt u graag bij het vaststellen van uw fokdoelen en het opstellen en realiseren van uw genetisch plan. 
Nog geen stierenkaart in uw brievenbus?
Ontvangt u onze stierenkaart niet in uw brievenbus en wilt u deze wel graag ontvangen? Neem dan even contact op met één van onze medewerkers op 0594 – 620 940 (NL) of 0475 – 790 130 (BE).
1 Continue Reading →

Nieuws over onze stieren

Hoe uw genetisch plan er ook uit ziet, wanneer u kiest voor ons assortiment van genomic stieren en fokstieren, dan biedt dit de beste kans om meer Alta 4-EVENT COWS in uw veestapel te fokken. Lees hieronder meer over onze stieren, de gewijzigde afkalfkenmerken en het vernieuwde FUTURE STAR concept. 

WEDEROM EEN SUCCESVOLLE INDEXDRAAI

In veel verschillende landen staan Alta Holstein stieren hoog genoteerd in de stierindexen. Ook in de NVI lijsten scoren onze stieren weer prima. AltaBANCO – AltaRABO – AltaTOPSHOT – AltaSPRING – AltaRECOIL staan allen in de top 15! Zowel Vlaamse als Nederlandse veehouders geven aan tevreden gebruikers te zijn van de Alta stieren.

AFKALFKENMERKEN GEVEN NU BETER BEELD VAN DE WERKELIJKHEID

Historisch gezien was de fokwaarde berekening voor geboortegemak gebaseerd op een fenotypisch rasgemiddelde van 8,0 % moeilijke geboorten voor het Holstein ras. Voor de fokwaarde afkalfgemak worden enkel data meegenomen afkomstig van vaarzen. Via selectie wordt al jaren gefocust op het terugdringen van geboorteproblemen. Iedere 5 jaar vindt een basisaanpassing plaats voor de fokwaardes op genotypische basis. Dit is simpel gezegd een foto van de Holsteinkoe, die laat zien hoe onze dieren zich ontwikkelen in productie, gezondheid en exterieur. Vooruitgang en achteruitgang worden zichtbaar ten opzichte van de koe van 5 jaar terug. In deze her-ijking wordt scherp gesteld welk resultaat te danken of te wijten is aan genetica (genotypisch) en/of omstandigheden (fenotypisch). De kenmerken rond afkalfgemak voor stieren en koeien blijken niet meer overeen te komen met de werkelijkheid. De nieuwe stieren worden nu gespiegeld aan een nieuw realistisch gemiddelde, oftewel een fenotypische basisaanpassing. Voorheen werd 8% moeilijke geboorten als rasgemiddelde genomen. Nu is dat 2,2%. Voorheen was de norm voor pinkenstier “lager dan 7%”, nu is de norm “lager dan 2%”.
Alle stieren geschikt voor gebruik op pinken worden met P aangeduid op onze stierenkaart. Voor de jongste genomic stieren zonder beschikbare data van geboortegemak wordt een extra veiligheidsmarge genomen.

NIEUWE AFKALFKENMERKEN VERWERKT IN VERNIEUWD FUTURE STAR CONCEPT

Onze FUTURE STARS kende u waarschijnlijk al wel. Voorheen lag bij de FUTURE STAR stieren de focus op vruchtbaarheid en afkalfgemak. Bij het vernieuwde en verbeterde FUTURE STAR concept wordt aandacht besteed aan de twee voornaamste zaken die er toe doen om uw toekomstige veestapel op te bouwen:

1 Meer drachten creëren

2 Meer levende en gezonde pasgeboren kalveren afleveren

De CONCEPT PLUS-status met hoge vruchtbaarheid blijft een belangrijk voordeel. Alle FUTURE STAR stieren zijn genomic geteste stieren die kwalificeren voor CONCEPT PLUS voor 3% betere bevruchting en dat blijft ook zo. Er zijn echter belangrijke redenen waarom we onze focus verleggen van het gemak van afkalven naar het creëren van meer levende, gezonde kalveren.

Zoals hierboven al beschreven zijn de afkalfkenmerken bijgewerkt en de norm voor 8% moeilijke geboorten aangepast naar 2,2%. Vooruitstrevende melkveebedrijven richten zich op efficiëntie. En een eenvoudige manier om de efficiëntie te verbeteren, is door eerst meer drachtigheden te creëren en vervolgens meer levende, gezonde kalveren af te leveren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het gemak van afkalven, maar naar het aantal nog levende kalveren na 48 uur. Na de geboorte zijn de eerste 48 uur het belangrijkst. Biestvoedingen, huisvesting regelen, oormerken; melkveehouders investeren veel tijd in hun pasgeboren kalveren en dat werpt zeker zijn vruchten af. Echter elk kalf dat het niet redt is er één teveel. Reden voor ons om de criteria rondom doodgeboorte aan te scherpen in ons FUTURE STAR concept, voor meer levende kalveren na 48 uur.

Verhoog de betrouwbaar door gebruik te maken van onze vernieuwde FUTURE STARS. Deze stieren leveren meer drachtigheden en meer gezonde pasgeboren kalveren!

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway