Gebruiksvoorwaarden

INTERPRETATIE
1.1 Definities. In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Werkdag: een dag (anders dan een zaterdag, zondag of officiële feestdag) waarop bedrijven, banken, en effectenbeurzen geopend zijn.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig artikel 20.5.

Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever voor de levering van Goederen en/of Diensten, overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere derde die de Goederen en/of Diensten koopt bij de Leverancier.

Gegevens: heeft de betekenis die is genoemd in artikel 13.5.

Gegevensbeschermingswetgeving: elke toepasselijke wetgeving inzake de verwerking, het gebruik en de privacy van Persoonsgegevens.

Leveringsplaats: heeft de betekenis die is uiteengezet in artikel 3.

Geval van Overmacht: heeft de betekenis die is genoemd in artikel 17.

Goederen: de goederen (of een deel ervan, met inbegrip van eventuele bijbehorende diensten) die in de Opdracht zijn beschreven. Uitsluitend goedgekeurd voor dierlijk agrarisch gebruik.

Intellectuele-eigendomsrechten: alle octrooien, rechten op uitvindingen, gebruiksmodellen, auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, dienstmerken, handels-, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op vormgeving of uitvoering, recht op goodwill of recht om een vordering wegens ‘passing off’ (wederrechtelijk gebruik van een naam) in te stellen, rechten op basis van oneerlijke concurrentie, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databankrechten, topografierechten, morele rechten, rechten inzake vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en zakengeheimen) en alle andere intellectuele-eigendomsrechten, ongeacht of zij geregistreerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen voor en verlengingen of uitbreidingen van dergelijke rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming overal ter wereld.

Opdracht: de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever voor de levering van Goederen en/of Diensten, zoals uiteengezet in de acceptatie van de Opdrachtgever bij ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de Leverancier dat hij de daarin beschreven Goederen en/of Diensten aan de Opdrachtgever zal verkopen of verlenen (Opdrachtbevestiging); c.q. de opdracht zoals beschreven in de factuur of een soortgelijk door beide partijen overeengekomen document voor Goederen en/of Diensten. Elke Opdracht bevat en is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtformulier: het formulier of de Opdrachtbevestiging met de belangrijkste voorwaarden van de Overeenkomst.

Partijen: de Leverancier en de Opdrachtgever.

Persoonsgegevens: heeft de betekenis die is genoemd in artikel 13.1.

Prijs: de prijs die de Opdrachtgever verschuldigd is voor de in de Opdracht genoemde Goederen en/of Diensten.

Gevraagde Leveringsdatum: betekent de datum die in de Opdracht is genoemd als de datum waarop de Opdrachtgever de levering van de Goederen en/of verrichting van de Diensten wenst,

Dienst: de door de Leverancier aan de Opdrachtgever verleende diensten, zoals uiteengezet in de Opdracht.

Leverancier: Alta Nederland B.V., een in Nederland gevestigde onderneming met ondernemingsnummer 02057394 en statutaire zetel te Zijlsterweg 4, 9892 PK, Feerwerd.

Leveranciersmaterialen: heeft de betekenis die is uiteengezet in artikel 6.1.6.

1.2 een persoon kan een natuurlijke persoon zijn, een rechtspersoon of een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid (al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid).

1.3 een verwijzing naar een partij verwijst tevens naar haar rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

1.4 een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw van kracht geworden. Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling verwijst tevens naar alle afgeleide wetgeving die op basis van die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw van kracht geworden, tot stand is gekomen; en

1.5 een zinsdeel dat wordt ingeleid met de woorden ‘met inbegrip van’, ‘inclusief’, ‘met name’, of een soortgelijke uitdrukking, wordt opgevat als illustratief en vormt geen beperking van de betekenis van de woorden die eraan voorafgaan.

2 GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Op alle Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Opdrachtgever voor de verkoop door de Leverancier aan de Opdrachtgever van Goederen en/of Diensten, en de koop van die Goederen en/of Diensten door de Opdrachtgever van de Leverancier, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk met iets anders instemt. Alle overige voorwaarden worden uitgesloten, met inbegrip van eventuele voorwaarden die de Opdrachtgever wenst op te leggen of op te nemen, of die door de handel, de gewoonte, het gebruik of de wijze van zakendoen geïmpliceerd worden.

2.2 De Opdracht vormt een aanbod van de Opdrachtgever om overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden Goederen en/of Diensten te kopen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de voorwaarden van de Opdracht volledig en nauwkeurig zijn.

2.3 De Opdracht wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer:

2.3.1 de Leverancier het Opdrachtformulier ondertekent; of, indien dat eerder is

2.3.2 de Leverancier start met de levering van de Goederen en/of de verrichting van de Diensten, op welk moment de Overeenkomst van kracht wordt (Aanvangsdatum).

2.4. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen. De Opdrachtgever erkent dat hij niet heeft vertrouwd op mededelingen, toezeggingen of verklaringen van of namens de Leverancier die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Alle omschrijvingen of reclame die door de Leverancier worden uitgegeven en alle beschrijvingen van de Goederen en/of Diensten in de catalogi of brochures van de Leverancier worden uitsluitend uitgegeven of gepubliceerd om een globaal idee te geven van de daarin beschreven Goederen en/of Diensten. Zij maken geen deel uit van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever voor de levering van Goederen en/of Diensten.

2.5 Een door de Leverancier ingediende offerte vormt geen aanbod en is slechts geldig gedurende 10 (tien) Werkdagen vanaf de datum waarop deze is uitgebracht.

2.6 Al deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de levering van Goederen als de verlening van Diensten, tenzij is aangegeven dat zij op een van beide van toepassing zijn.

3 LEVERING VAN GOEDEREN

3.1 De Leverancier levert de Goederen op de in de Opdracht genoemde plaats of een andere door de partijen overeen te komen plaats (‘Leveringsplaats’), op enig moment nadat de Leverancier de Opdrachtgever in kennis heeft gesteld dat de Goederen gereed zijn.

3.2 De levering van de Goederen is voltooid zodra de Goederen op de Leveringsplaats aankomen.

3.3 De Leverancier zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat de Goederen op de Gevraagde Leveringsdatum kunnen worden geleverd of opgehaald, maar de Leverancier is niet aansprakelijk in geval van een vertraging, ongeacht de oorzaak daarvan. Duidelijkheidshalve wordt vermeld dat de leveringstijd van de Goederen niet van wezenlijk belang is.

3.4 De Leverancier zorgt ervoor dat elke levering van Goederen vergezeld gaat van een pakbon waarop de datum van de Opdracht, alle relevante referentienummers van de Opdrachtgever en de Leverancier, het soort en de hoeveelheid van de Goederen (inclusief indien van toepassing het codenummer van de Goederen) en eventuele speciale opslaginstructies zijn vermeld.

3.5 Duidelijkheidshalve wordt vermeld dat de Opdrachtgever niet het recht heeft de Goederen te weigeren indien de Leverancier tot maximaal 10% (tien procent) minder dan de bestelde hoeveelheid Goederen levert.

3.6 De Leverancier kan de Goederen leveren in delen, die elk afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Elke deellevering vormt een afzonderlijke Overeenkomst. Eventuele vertragingen van of tekorten in een deellevering geven de Opdrachtgever niet het recht andere deelleveringen te annuleren.

4 EIGENDOM EN RISICO

4.1 Het risico op de Goederen gaat over op de Opdrachtgever bij afronding van de levering van alle c.q. een deel van de Goederen.

4.2 De eigendom van de Goederen gaat pas op de Opdrachtgever over zodra de Leverancier de volledige betaling heeft ontvangen (in contanten of onbezwaarde middelen) voor

4.2.1 de Goederen en/of Diensten; en

4.2.2 alle overige Goederen of Diensten die de Leverancier aan de Opdrachtgever heeft geleverd en waarvoor de betaling verschuldigd is geworden.

4.3 Indien een of meer van de in artikel 15.2 opgesomde gebeurtenissen zich voor de Opdrachtgever voordoen voordat de eigendom van de Goederen op hem overgaat, of indien de Leverancier in redelijkheid van mening is dat een dergelijke gebeurtenis op het punt staat te gebeuren en de Opdrachtgever dienovereenkomstig informeert, is het de Leverancier, mits de Goederen niet zijn doorverkocht en onverminderd eventuele overige rechten of rechtsmiddelen van de Leverancier, te allen tijde toegestaan om van de Opdrachtgever te eisen dat hij de Goederen ter beschikking stelt en, indien de Opdrachtgever verzuimt zulks onverwijld te doen, om het terrein van de Opdrachtgever of van een derde waar de Goederen zijn opgeslagen te betreden om deze terug te nemen.

5 VERLENING VAN DIENSTEN

5.1 De Leverancier zal:

5.1.1 de Diensten verrichten op het adres van de Opdrachtgever zoals in de Opdracht genoemd, tenzij de Partijen anderszins zijn overeengekomen;

5.1.2 zich naar alle redelijkheid inspannen om te voldoen aan de in de Opdracht genoemde datums voor de verrichting van de Diensten, met dien verstande dat deze datums slechts ramingen zijn en tijd niet van wezenlijk belang is voor de verrichting van de Diensten;

5.1.3 het recht hebben wijzigingen aan te brengen aan de Diensten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wetten of veiligheidsvereisten, of die de aard of kwaliteit van de Diensten niet wezenlijk beïnvloeden, in welk geval de Leverancier de Opdrachtgever op de hoogte zal stellen.

6 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1 De Opdrachtgever zal:

6.1.1 met de Leverancier samenwerken op alle gebieden die verband houden met de Goederen en/of Diensten en de Leverancier, zijn werknemers, tussenpersonen, adviseurs en onderaannemers toegang verlenen tot het terrein, het kantoor en de overige faciliteiten van de Opdrachtgever, voor zover dat in redelijkheid voor de Leverancier nodig kan zijn om de Goederen te leveren en/of de Diensten te verlenen;

6.1.2 voldoen aan de schriftelijke instructies van de Leverancier in verband met de Goederen en/of Diensten;

6.1.3 de Leverancier alle informatie en materialen verstrekken die hij in redelijkheid nodig kan hebben om de Diensten te verlenen, en ervoor zorgen dat die informatie in elk wezenlijk opzicht juist is;

6.1.4 het terrein van de Opdrachtgever voorbereiden voor de levering van de Goederen en/of de verlening van de Diensten;

6.1.5 indien van toepassing, alle noodzakelijke licenties, vergunningen, en toestemmingen verkrijgen en behouden die vereist kunnen zijn voor de Diensten, vóór de datum waarop de Diensten aanvangen;

6.1.6 alle materialen, apparatuur, documenten en andere eigendommen van de Leverancier (‘Leveranciersmaterialen’) op het terrein van de Opdrachtgever veilig en voor eigen risico bewaren, deze in goede staat houden totdat ze aan de Leverancier worden geretourneerd, en deze niet vervreemden of gebruiken anders dan overeenkomstig de schriftelijke instructies of toestemming van de Leverancier; en

6.2 Indien de Leverancier zijn verplichtingen in verband met de Goederen en/of Diensten niet of niet op tijd kan nakomen door een handeling of nalatigheid van de Opdrachtgever of een verzuim van de Opdrachtgever om een relevante verplichting na te komen (Verzuim van de Opdrachtgever):

6.2.1 is de Leverancier onverminderd zijn overige rechten of rechtsmiddelen gerechtigd de levering van de Goederen en/of verlening van de Diensten op te schorten totdat de Opdrachtgever zijn Verzuim herstelt, en het Verzuim van de Opdrachtgever in te roepen om zich vrij te stellen van de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voor zover de Leverancier als gevolg van het Verzuim van de Opdrachtgever niet of niet op tijd in staat is een of meer van zijn verplichtingen na te komen;

6.2.2 is de Leverancier niet aansprakelijk voor kosten of verliezen die de Opdrachtgever maakt of lijdt en die direct of indirect het gevolg zijn van het verzuim van de Leverancier om een of meer van zijn verplichtingen (op tijd) na te komen, zoals uiteengezet in dit artikel 6.2; en

6.2.3 zal de Opdrachtgever de Leverancier op schriftelijk verzoek alle kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoedingen van advocaten) of verliezen vergoeden die de Leverancier maakt of lijdt en die direct of indirect het gevolg zijn van het verzuim van de Opdrachtgever.

6.3 Het is de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier niet toegestaan iets te doen wat van invloed kan zijn op de kwaliteit en veiligheid van de Goederen en/of Diensten, de reputatie van de Leverancier, en/of een of meer handelsmerken of andere intellectuele eigendommen van de Leverancier. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande is het de Opdrachtgever niet toegestaan zich bezig te houden met reverse engineering, genotypering, sequencing, klonen, reverse sorting, genome editing, analyseren of manipuleren van de Goederen; of de Goederen of afgeleide producten te gebruiken voor onderzoek of ontwikkeling, ook niet in publieke of private onderzoeksprogramma’s.

7 GARANTIE EN GESCHIKTHEID VOOR HET DOEL

7.1 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat:

7.1.1 de Goederen en/of Diensten worden geleverd of geproduceerd overeenkomstig de specificaties voor die Goederen en/of Diensten die eventueel schriftelijk door de Leverancier en de Opdrachtgever zijn overeengekomen, en dat zij van goede kwaliteit zijn en geschikt voor het doel dat er in redelijkheid van kan worden verwacht.

7.1.2 de vruchtbaarheidscijfers, eigenschappen en trekken van nageslacht dat is gecreëerd met gebruik van de Goederen en/of Diensten zullen verschillen als gevolg van een aantal factoren, met inbegrip van vruchtbaarheid, genotype en eigenschappen van de ontvangende koe of vaars en de omgeving waarin de ontvangende koe of vaars wordt gehouden; en

7.1.2 factoren waarop de Leverancier geen invloed heeft, met inbegrip van het genotype van de ontvangende koe of vaars en haar omgeving, ertoe kunnen leiden dat nageslacht dat is gecreëerd met gebruik van de Goederen en/of Diensten gebreken vertoont die tot genetische afwijkingen kunnen leiden of kunnen bijdragen tot ziekten, aandoeningen, verzwakking, zwakke gezondheid of anderszins.

7.2 De Leverancier zal alle redelijke maatregelen treffen om de kwaliteit van de Goederen en/of Diensten te behouden maar kan niet garanderen dat de Goederen en/of Diensten op het moment van levering vrij van gebreken zijn.

7.3 De Leverancier zal alle redelijke maatregelen treffen om de vruchtbaarheid van de Goederen te behouden maar kan niet garanderen dat de Goederen op het moment van levering vruchtbaar zijn.

7.4 De Leverancier garandeert niet dat het gebruik van de Goederen en/of Diensten nageslacht oplevert.

7.5 De Leverancier geeft geen garanties met betrekking tot de geslachtsverhouding van het nageslacht dat het resultaat is van het gebruik van de Goederen en/of Diensten.

7.6 Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is vermeld, worden alle garanties en andere voorwaarden op grond van de wet of het (gemene) recht, voor zover wettelijk toegestaan, van de Overeenkomst uitgesloten.

8 BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van de Leverancier voor:

8.1.1 overlijden of letsel toegebracht aan mensen door zijn nalatigheid of de nalatigheid van zijn werknemers, tussenpersonen c.q. onderaannemers;

8.1.2 fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken; of

8.1.3 alle overige aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten.

8.2 Onverminderd artikel 8.1:

8.2.1 is de Leverancier jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk, hetzij uit hoofde van een overeenkomst, als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), of schending van wettelijke verplichtingen, hetzij anderszins, voor winstderving, verlies van zaken, verlies van kansen, inkomstenderving, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, of andere indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst of de levering van Goederen en/of Diensten aan de Opdrachtgever;

8.2.2 is de Opdrachtgever als enige verantwoordelijk voor en verplicht de Leverancier te vrijwaren voor alle vorderingen, eisen, aansprakelijkheden, verliezen, schades, procedures, kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoedingen van advocaten) en uitgaven van de Leverancier als gevolg van:

– schending door de Opdrachtgever van een of meer van deze Algemene Voorwaarden en/of

– het gebruik door de Opdrachtgever van de Goederen op een andere wijze dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Leverancier; en

8.2.3 is de totale aansprakelijkheid van de Leverancier met betrekking tot de aan de Opdrachtgever geleverde Goederen en/of Diensten in verband met alle overige verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, hetzij uit hoofde van een overeenkomst, als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), of schending van wettelijke verplichtingen, hetzij anderszins, beperkt tot de koopprijs (exclusief belastingen) die de Opdrachtgever aan de Leverancier heeft betaald voor de Goederen en/of de Diensten die verband houden met de schadevordering van de Opdrachtgever jegens de Leverancier.

8.3 Dit artikel 8 blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

9 PRIJS EN BETALING

9.1 Ter vergoeding van de Goederen en/of Diensten betaalt de Opdrachtgever de Leverancier de Prijs in onmiddellijk beschikbare middelen.

9.2 Onverminderd artikel 9.[3] zal de Leverancier de Opdrachtgever de Goederen en/of Diensten factureren in de in de factuur genoemde valuta en op de in de factuur bepaalde wijze. Wanneer de voor betaling genoemde of vastgestelde dag geen Werkdag is in het land waarin de Opdrachtgever gevestigd is, is de betaaldag de eerste Werkdag na de genoemde of vastgestelde dag.

9.3 De Opdrachtgever betaalt alle facturen volledig en in onmiddellijk beschikbare middelen, binnen 30 dagen na de factuurdatum. Tijdige betaling is van wezenlijk belang.

9.4 Alle bedragen die de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, zijn exclusief bedragen voor toepasselijke belastingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (bijv. omzetbelasting), die tegen het geldende tarief in rekening worden gebracht. Bij ontvangst van een geldige belastingfactuur van de Leverancier dient de Opdrachtgever de Leverancier de aanvullende bedragen voor belastingen die in rekening moeten worden gebracht over de levering van de Goederen en/of Diensten te betalen.

9.5 Alle betalingen die niet worden verricht per [betalingswijze(n)], worden per cheque overgemaakt op het hierboven vermelde adres van de Leverancier of op een ander eventueel van tijd tot tijd door de Leverancier genoemd adres, of per betaalkaart of creditcard. Indien per creditcard wordt betaald, heeft de Leverancier de mogelijkheid de toepasselijke toeslag te factureren.

9.[6] Indien de Opdrachtgever verzuimt een op grond van de Overeenkomst aan de Leverancier verschuldigde betaling vóór de vervaldatum (Vervaldatum) te voldoen, dient hij 2% per maand rente te betalen over het verschuldigde bedrag. Deze rente wordt vanaf de Vervaldatum tot de datum van feitelijke betaling van het verschuldigde bedrag, hetzij vóór hetzij na een gerechtelijke uitspraak, per dag in rekening gebracht. De Leverancier heeft het recht zonder aansprakelijkheid de verdere levering van de Goederen en/of Diensten op te schorten tot de datum van feitelijke betaling van het verschuldigde bedrag.

9.[7] De Opdrachtgever dient alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig te voldoen, zonder aftrek of inhouding tenzij wettelijk vereist, en de Opdrachtgever heeft niet het recht zich jegens de Leverancier te beroepen op een tegoed, verrekening of tegenvordering om de inhouding van de gehele of gedeeltelijke betaling van een dergelijk bedrag te rechtvaardigen. Het is de Leverancier te allen tijde, onverminderd zijn eventuele overige rechten of rechtsmiddelen, toegestaan een door de Opdrachtgever aan hem verschuldigd bedrag te verrekenen met een bedrag dat de Leverancier aan de Opdrachtgever verschuldigd is.

10 PRIJSWIJZIGING

10.1 Het is de Leverancier geheel naar eigen inzicht toegestaan door middel van een kennisgeving aan de Opdrachtgever op enig moment vóór de Gevraagde Leveringsdatum de Prijs te wijzigen of een verandering door te voeren die is te wijten aan:

10.1.1 een factor waarop de Leverancier geen invloed heeft (met inbegrip van koersschommelingen van vreemde valuta’s, wijzigingen van belastingen en heffingen, arbeid, materialen en andere productiekosten);

10.1.2 een verzoek van de Opdrachtgever om de Gevraagde Leveringsdatum(s), hoeveelheden van de Goederen, aard en/of omvang van de Diensten en/of een ander aspect van de Opdracht te wijzigen; of

10.1.3 een vertraging die wordt veroorzaakt door een van de instructies van de Opdrachtgever of het verzuim van de Opdrachtgever om de Leverancier passende of nauwkeurige informatie of instructies te verstrekken.

10.2 De Leverancier zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk en in elk geval op of vóór de Gevraagde Leveringsdatum over een dergelijke wijziging van de Prijs overeenkomstig artikel 10.1 informeren.

10.3 De Opdrachtgever is gedurende 7 (zeven) dagen na een kennisgeving op grond van artikel 10.1 gerechtigd de Leverancier in kennis te stellen van zijn annulering van de Opdracht en de Opdrachtgever wordt, onverminderd artikel 10.[4], als gevolg van die annulering niet onderworpen aan aansprakelijkheden of verplichtingen jegens de Leverancier.

10.4 Wanneer een stijging van de Prijs wordt veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van de Opdrachtgever, is deze betaling verschuldigd van eventuele onkosten of lasten van de Leverancier tot het moment van annulering.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN
11.1 Alle Intellectuele-eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Goederen en/of Diensten zijn eigendom van de Leverancier.

11.2 Met betrekking tot eventuele Intellectuele-eigendomsrechten van derden op de Goederen en/of Diensten erkent de Opdrachtgever dat op zijn gebruik van die Intellectuele-eigendomsrechten de voorwaarde van toepassing is dat de Leverancier van de desbetreffende licentiegever een schriftelijke licentie ontvangt onder zodanige voorwaarden dat de Leverancier het recht heeft die rechten aan de Opdrachtgever in licentie te geven.

11.3 Alle Leveranciersmaterialen zijn de exclusieve eigendom van de Leverancier.

12 GEHEIMHOUDING

Een partij (Ontvangende Partij) dient alle eventueel door haar verkregen technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die vertrouwelijk van aard zijn en door de andere partij (Informatieverstrekkende Partij) aan de Ontvangende Partij, haar werknemers, tussenpersonen of onderaannemers, bekend zijn gemaakt, alsmede alle overige vertrouwelijke informatie betreffende het bedrijf van de Informatieverstrekkende Partij of haar producten of diensten, strikt geheim te houden. De Ontvangende Partij zal de bekendmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie beperken tot diegenen onder haar werknemers, tussenpersonen of onderaannemers die ervan op de hoogte moeten zijn voor de nakoming van de verplichtingen van de Ontvangede Partij uit hoofde van de Overeenkomst en draagt er zorg voor dat aan die werknemers, tussenpersonen of onderaannemers geheimhoudingsverplichtingen worden opgelegd die overeenkomen met de verplichtingen waaraan de Ontvangende Partij gebonden is. Dit artikel 12 blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

13 GEGEVENS

13.1 Door het plaatsen van een Opdracht voor Goederen en/of Diensten stemt de Opdrachtgever ermee in dat de Leverancier persoonsgegevens van de Opdrachtgever verwerkt (met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (‘Persoonsgegevens’)) met het doel om:

a de Opdracht uit te voeren;

b een vervolgopdracht van de Opdrachtgever uit te voeren; en

c marketingdocumentatie met betrekking tot aanverwante producten, goederen of diensten van de Leverancier per post of e-mail aan de Opdrachtgever te sturen.

13.2 Alle door de Leverancier verwerkte Persoonsgegevens worden overeenkomstig de vereisten van de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving verwerkt. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande zal de Leverancier de Persoonsgegevens niet gebruiken of bekendmaken aan een derde, voor zover niet in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

13.3 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Leverancier zijn Persoonsgegevens bekendmaakt aan leden van de ondernemingsgroep van de Leverancier, te weten zijn dochterondernemingen, zijn moedermaatschappij en haar andere dochterondernemingen.

13.4 De Opdrachtgever heeft het recht de Leverancier te verzoeken zijn Persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk door de Opdrachtgever te worden ingediend bij de Leverancier en de Leverancier zal de verwerking van de Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden beëindigen binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek.

13.5 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de Leverancier of een lid van zijn ondernemingsgroep en/of zijn distributeurs, in het kader van de inspanningen van de Leverancier om zijn Goederen en/of Diensten voortdurend te verbeteren, gegevens of informatie, met inbegrip van gegevens betreffende de prestaties van de veestapel, kan verzamelen vanaf de ICT-systemen en/of andere netwerken van de Opdrachtgever voor de uitwisseling en verwerking van (digitale) informatie (‘Gegevens’). Door de werknemers en/of distributeurs van de Leverancier toegang te verlenen tot de Gegevens van de Opdrachtgever verleent de Opdrachtgever de Leverancier een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijde licentie om de Gegevens te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden van de Leverancier. De Leverancier zal de Gegevens niet gebruiken op een wijze waarbij de individuele of zakelijke identiteit van de Opdrachtgever wordt bekendgemaakt aan derden, voor zover dat niet in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.

13.6 Alle gegevens, rapporten, informatie of intellectuele eigendommen die door de Leverancier worden gecreëerd, gegenereerd of ontdekt op basis van de Gegevens (afzonderlijk of geaggregeerd) zijn uitsluitend eigendom van de Leverancier; er worden geen eigendomsrechten op zulke gegevens, rapporten, informatie of intellectuele eigendommen overgedragen aan de Opdrachtgever of derden.

13.7 Dit artikel 13 blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

14 ANNULERING

14.1 Indien de Opdrachtgever:

14.1.1 verzuimt de Prijs of andere op grond van een Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig te betalen binnen 14 (veertien) dagen nadat deze verschuldigd zijn (ongeacht of zij worden opgeëist); of

14.1.2 een of meer andere voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden (hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet) wezenlijk of voortdurend schendt, wordt die schending van de Overeenkomst door de Opdrachtgever geacht in ontbinding te resulteren en kan de Leverancier die ontbinding aanvaarden en de Overeenkomst onmiddellijk annuleren zonder aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever en onverminderd zijn overige rechten en rechtsmiddelen uit hoofde van de wet of deze Algemene Voorwaarden.

14.2 In geval van een dergelijke annulering overeenkomstig artikel 14.1 is het de Leverancier toegestaan de levering van Diensten en alle overige uit hoofde van de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier verschuldigde leveringen te stoppen of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, waarbij alle uitstaande bedragen met betrekking tot aan de Opdrachtgever geleverde Goederen onmiddellijk verschuldigd worden en het in artikel 14.1 bepaalde van toepassing is.

14.3 Het is elk van de partijen onverminderd haar overige rechten of rechtsmiddelen toegestaan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door deze schriftelijk aan de andere partij op te zeggen, indien de andere partij een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst wezenlijk schendt.

15 INSOLVENTIE OF HANDELINGSONBEKWAAMHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

15.1 Indien een of meer van de in artikel 15.2 opgesomde gebeurtenissen zich voordoen voor de Opdrachtgever of de Leverancier in redelijkheid van mening is dat dit staat te gebeuren en de Opdrachtgever dienovereenkomstig informeert, is het de Leverancier, onverminderd alle overige rechten of rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan, toegestaan alle overige leveringen uit hoofde van de Overeenkomst en/of een andere overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Leverancier te stoppen of op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, en worden alle uitstaande bedragen met betrekking tot aan de Opdrachtgever geleverde Goederen of aan de Opdrachtgever verleende Diensten onmiddellijk verschuldigd.

15.2 Voor de toepassing van dit artikel 15.1 zijn de relevante gebeurtenissen:

15.2.1 indien de Opdrachtgever wordt ontbonden of insolvent raakt of indien er een bewindvoerder, curator of soortgelijke functionaris wordt benoemd voor zijn gehele of een deel van zijn onderneming (of indien bij een rechter een verzoek tot benoeming van een dergelijke functionaris wordt ingediend), of indien zich met betrekking tot de Opdrachtgever in een rechtsgebied waaraan deze is onderworpen een gebeurtenis voordoet of een procedure wordt ingesteld met een gelijkwaardig of gelijksoortig effect; of

15.2.2 indien de Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of grotendeels opschort of dreigt op te schorten, staakt of dreigt te staken; of

15.2.3 indien de financiële positie van de Opdrachtgever zodanig verslechtert dat het vermogen van de Opdrachtgever om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst afdoende na te komen naar de mening van de Leverancier in gevaar is gekomen; of

15.2.4 indien de Opdrachtgever (zijnde een natuurlijke persoon) overlijdt of als gevolg van ziekte of onbekwaamheid (geestelijk of lichamelijk) niet in staat is zijn of haar eigen zaken te beheren of patiënt wordt op grond van wetgeving inzake geestelijke gezondheid.

16 GEVOLGEN VAN ANNULERING

16.1 Onverminderd de rechten van de Leverancier om schadevergoeding te vorderen, dient de Opdrachtgever bij annulering op grond van artikel 14 of 15 de Leverancier onmiddellijk het volgende te betalen:

16.1.1 alle nog niet betaalde Prijzen en alle overige verschuldigd geworden betalingen die op de datum van beëindiging niet betaald zijn, samen met eventuele rente overeenkomstig artikel 2; en

16.1.2 alle kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot vergoedingen van advocaten) en uitgaven van de Leverancier voor het lokaliseren, terugnemen of herstellen van de Goederen of het incasseren van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen c.q. anderszins voor het verkrijgen van een juiste nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

16.2 Bij annulering van de Overeenkomst dient de Opdrachtgever alle Leveranciersmaterialen aan de Leverancier te retourneren. Indien de Opdrachtgever dat verzuimt, is het de Leverancier toegestaan het terrein van de Opdrachtgever te betreden en deze in bezit te nemen. Totdat deze zijn geretourneerd is de Opdrachtgever als enige aansprakelijk voor de Leveranciersmaterialen.

17 OVERMACHT

17.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor het niet of later nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor zover het verzuim of de vertraging te wijten is aan een Geval van Overmacht. Een Geval van Overmacht is een gebeurtenis waarop een partij in redelijkheid geen invloed heeft en die door de aard ervan niet kon worden voorzien, of die wel kon worden voorzien maar onvermijdelijk was, met inbegrip van stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten (ongeacht of daar de eigen werknemers of die van anderen bij betrokken zijn), het uitvallen van energiebronnen of transportnetwerken, oorlog, terrorisme, oproer, ongeregeldheden, ingrijpen van civiele of militaire autoriteiten, nationale of internationale calamiteiten, gewapend conflict, vernieling, stilstand van fabrieken of machines, nucleaire, chemische of biologische verontreiniging, explosies, instorting van gebouwen, brand, overstromingen, aardbevingen, epidemieën of soortgelijke gebeurtenissen, natuurrampen of extreme ongunstige weersomstandigheden, of een verzuim van leveranciers of onderaannemers. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op betalingsverplichtingen.

17.2 Een partij die stelt zijn verplichtingen niet te kunnen nakomen in de in artikel 17.1 genoemde omstandigheden, dient de andere partij onmiddellijk te informeren over de aard en omvang van de betreffende omstandigheden.

18 INSPECTIE, KENNISGEVINGEN, EN VORDERINGEN

18.1 Indien de Goederen en/of Diensten niet overeenstemmen met de Opdracht (Afwijking) kan de Opdrachtgever uitsluitend een vordering wegens Afwijking instellen indien hij de Leverancier daarover zo snel mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen een termijn die in de omstandigheden haalbaar is, of ten minste binnen 10 Werkdagen nadat de Goederen aan de Opdrachtgever zijn geleverd of de Diensten aan hem zijn verleend.

18.2 Alle kennisgevingen dienen een nauwkeurige beschrijving van de (vermeende) Afwijking van de Goederen en/of Diensten te bevatten. Een kennisgeving aan de Leverancier of het instellen van een vordering op een andere wijze ontheffen de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

18.3 Indien de Opdrachtgever een vordering wegens Afwijking instelt, is hij verplicht de Goederen en/of Diensten in ongewijzigde staat achter te laten (en zaad mag nog niet zijn gebruikt voor bevruchting) totdat de Leverancier de klachten heeft onderzocht. Het recht om een vordering wegens Afwijking in te dienen vervalt indien de Goederen en/of Diensten niet meer in de staat zijn waarin zij werden geleverd.

18.4 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever en/of een derde de Goederen en/of Diensten zal onderzoeken en de Opdrachtgever niet binnen 10 Werkdagen nadat hij daarvan in kennis is gesteld van de mogelijkheid daartoe heeft gebruikgemaakt, worden de Goederen en/of Diensten geacht definitief door de Opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

18.5 Er worden hoe dan ook geen vorderingen tegen de Leverancier ingesteld indien de Goederen en/of Diensten onjuist of in strijd met eventuele door of namens de Leverancier gegeven instructies door of voor de Opdrachtgever zijn behandeld, vervoerd, opgeslagen of verwerkt.

18.6 Een Afwijking in verband waarmee niet binnen 10 Werkdagen op de hierboven beschreven wijze een vordering is ingesteld, wordt beschouwd als onvoorwaardelijk door de Opdrachtgever geaccepteerd.

18.7 Retournering van de Goederen en/of Diensten of een deel ervan kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, onder de door de Leverancier vast te stellen voorwaarden.

19 PRODUCTTERUGROEPING

In geval van Goederen en/of Diensten die gebreken bevatten of waarin een gebrek zich dreigt te manifesteren, of ingeval de Leverancier vaststelt dat zich een gebeurtenis, incident of omstandigheid heeft voorgedaan die de noodzaak van terugroeping of terugtrekking tot gevolg kan hebben, is de Leverancier gerechtigd de Goederen en/of Diensten terug te roepen of terug te trekken en de Opdrachtgever opdracht te geven deze onverwijld uit de markt of uit zijn bezit te nemen. De Opdrachtgever dient onmiddellijk te voldoen aan een dergelijke opdracht/dergelijke instructies. De Opdrachtgever retourneert de Goederen en/of Diensten aan de Leverancier onder de door de Leverancier vast te stellen voorwaarden. De Opdrachtgever zal geen informatie betreffende de terugroeping of terugtrekking van de Goederen en/of Diensten bekendmaken aan derden.

20 ALGEMEEN

20.1 Overdracht en uitbesteding. Het is de Leverancier te allen tijde toegestaan alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen, te bezwaren, uit te besteden, of op enige andere wijze te behandelen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier alle of een deel van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen, te bezwaren, uit te besteden, of op enige andere wijze te behandelen.

20.2 Scheidbaarheid. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit van mening is dat een of meer bepalingen van de Overeenkomst (of een gedeelte daarvan) ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zijn, worden die bepalingen of delen ervan voor zover vereist geacht te zijn geschrapt en is dat niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Indien een ongeldige, onafdwingbare of onwettige bepaling van deze Overeenkomst geldig, afdwingbaar en wettig zou zijn indien een gedeelte ervan geschrapt werd, is deze bepaling van toepassing na de minimale wijziging die noodzakelijk is om haar wettig, geldig en afdwingbaar te doen zijn.

20.3 Afstand. Afstand van een recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst is enkel effectief indien schriftelijk gedaan en wordt niet beschouwd als afstand van een latere schending of later verzuim. Het niet of niet meteen door een van de partijen uitoefenen van rechten of rechtsmiddelen op grond van de Overeenkomst of de wet vormt geen afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel en verhindert of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel niet. Het uitsluitend of gedeeltelijk uitoefenen van een dergelijk recht of rechtsmiddel verhindert of beperkt de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel niet.

20.4 Rechten van derden. Een persoon die geen partij is bij de Overeenkomst heeft geen rechten uit hoofde daarvan of in verband daarmee.

20.5 Wijziging van de Overeenkomst. Eventuele wijzigingen van de Overeenkomst, met inbegrip van de opname van aanvullende voorwaarden, zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door de Partijen zijn overeengekomen en ondertekend.

20.6 Cumulatieve rechten. De rechten van de Leverancier uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden vormen een aanvulling op alle overige rechten en rechtsmiddelen die hem ter beschikking staan, hetzij uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden hetzij doordat zij in de wetgeving of jurisprudentie worden verleend of toegestaan, en laten deze onverlet.

20.7 Kennisgevingen. Een kennisgeving of ander document dat uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden moet worden afgeleverd of enige andere mededeling aan een van de partijen moet schriftelijk zijn en in de Nederlandse taal, en kan worden afgegeven of per gefrankeerde eersteklas briefpost worden verzonden aan de betrokken partij op het adres van die partij dat hierboven is genoemd of op een ander adres of ander nummer dat van tijd tot tijd schriftelijk door die partij aan de andere partij bij deze Algemene Voorwaarden bekend kan zijn gemaakt. Een kennisgeving of document wordt geacht te zijn afgeleverd: indien afgegeven, op het moment van afgifte; of indien gepost, 48 uur na het posten.

20.8 Ongeldigheid. De ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is niet van invloed op de overige bepalingen.

20.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Op de Overeenkomst en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), alsmede de interpretatie ervan, is Nederlands recht van toepassing en de Partijen aanvaarden onherroepelijk de exclusieve bevoegdheid van de rechters van Nederland. Het Weens Koopverdrag (VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van 1980) is van toepassing.